Bouwbedrijf Hiemstra Tzummarum B.V.
T: 0518-481578
W: www.bouwbedrijfhiemstra.nl

Bakkerij Struiksma
T: 0518-481216 
W: www.bakkerijstruiksma.nl

Eetcafe de Buorren
T: 0518-850797

Kraanverhuur Jorrit de Vries
T: 0518-481207
W: www.jorritdevrieskraanverhuur.nl

Salon Vero Beauty & Health
T: 0518-481694
W: www.salonvero.nl

Shiatsuprakijk Trijntje Rinsma
T: 06-34445352
W: www.shiatsufriesland.nl

Jenshuizzz wonen & meer
T: 0518-482259

Miedema & Zijlstra G.W.W. Service
T: 0518-48481848
W: www.miedema-zijlstra.com

Pension Poortstra
T: 0518-481245
W: www.pensionpoortstra.nl

Autobedrijf Miedema
T: 0518-481461
W: www.miedema-auto.nl

Jan Gerrit Monsma Transport Tzummarum
T: 0518-481936

Zwart Machines.nl
T: 0518-481193
W: www.zwartmachines.nl

De Molenmakers
T: 0518-767551
W: www.demolenmakers.nl

Kapsalon Amerens
T: 0518-481753

Van der Mei Fiscaal Advies B.V.
T: 0518-481021

Multiservice de Haan van A tot Z v.o.f.
T: 0518-481141

B.V. Nederlandse Plastic Industrie Tzummarum
T: 0518-481846
W: www.npibv.com

Rienk's Tweewieler Centrum
T: 0518-481478
W: www.rienkstweewielercentrum.nl

Installatiebedrijf Fa. Dijkstra
T: 0518-481841
W: www.dijkstra-installatie.nl

Kinderopvang Gewoan Gesellich
T: 0518-481105

Atelier Jaap van Dijk
T: 0518-462434
W: www.jaapvandijk.com

Autobedrijf Henk de Jong
T: 0518-481579
W: www.autobedrijf-henkdejong.nl

Sijbesma Caravans & aanhangwagens
T: 0518-481512
W: www.caravans-aanhangwagens.nl

Schoonheidssalon Beauty in Balance
T: 06-46590972

W.J. Reitsma Timmer- en Onderhoudsbedrijf
T: 0518-482259
W: www.wjreitsmabouw.nl

Heat Consult
T: 0518-481351
W: www.heatconsult.nl

Klaver Bouwservice
T: 06-53324952

Ploegro
T: 0518-481188
www.ploegro.nl

Snackbar De Babbel
T: 06-41136375
W: www.snackbardebabbel.nl

Wiersma Garagebedrijf V.O.F.
T: 0518-481206
W: www.garagewiersma.nl

Wotex
T: 0518-481618
W: www.wotex-wonen.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen evenementen