De vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum is opgericht op 19 december 1973. De statuten van de vereniging zijn opgenomen in een notariële akte op 17 augustus 1979. Deze statuten zijn bij besluit van de algemene ledenvergadering op 15 mei 2002 algeheel gewijzigd en opnieuw vast te stellen.

In deze statuten is het doel van de vereniging dorpsbelang Tzummarum-Firdgum als volgt beschreven;

De vereniging stelt zich ten doel door samenwerking de culturele en maat­schappelijke belangen van de dorpen te behartigen en te werken in het belang van het algehele welzijn van de dorpen in de meest brede zin des woords en hiertoe zonodig in rechte op te treden, onder meer terzake de navolgende belangen:

a. verkeer en vervoer;

b. sport en recreatie;

c. bestemmingsplannen;

d. voorzienings- en dienstverlening (bank, postkantoor);

e. telefoonmasten en televisieschotels;

f. scholen en kinderopvang;

g. integraal waterbeheer en waterschapsbelangen;

h. historische- en archeologische aspecten;

i. groenbeheer en milieu;

j. delfstoffenwinning en ontginning;

k. landschap en beheer.

Deze doelen tracht de vereniging te bereiken door:

a. de zorg voor goede infrastructuur, hetzij door het opwekken en steunen van particulier initiatief, hetzij door bemiddelende tussenkomst bij de desbetreffende openbare bestuurslichamen;

b. het weren en het verbeteren van toestanden die schadelijk zijn voor de volksgezondheid;

c. de bevordering van alles, wat geacht mag worden te strekken tot het welzijn van de dorpsbewoners;

d. het activeren van het plaatselijke verenigingsleven, waar dit gewenst mocht zijn;

e. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.

Geen evenementen